An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Extractive Violence on Indigenous Country : Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

Kristina Sehlin MacNeil

Samiska studier, no. 8

Denna etnologiska avhandling av Kristina Sehlin MacNeil är en internationell jämförelse som belyser konfliktsituationer och asymmetriska maktrelationer orsakade av extraktivism på urfolks marker. Sehlin MacNeil jämför och kontrasterar två fallstudier som utförts med Laevas cearru (sameby) i Sverige och Adnyamathanha-folket i South Australia.

I avhandlingen, som använder Galtungs våldstriangel som analysverktyg, introduceras begreppet extraktivt våld för att synliggöra det direkta våld mot människor och/eller djur och natur som utvinningsindustrier orsakar, vilket främst påverkar människor med starka kopplingar till sina marker. Det metodologiska ramverket bygger på urfolks- och dekoloniserande metodologier där Respect, Reciprocity och Relationships (respekt, ömsesidighet och att värna relationer) är grundpelare. Forskningen är utförd tillsammans med forskningsdeltagarna i syfte att lyfta problematiken från urfolkens perspektiv. Resultaten visar att det finns kulturellt, strukturellt och extraktivt våld i de asymmetriska maktrelationerna mellan urfolksgrupperna och utvinningsindustrierna samt att urfolkens perspektiv sällan får höras i samråd och konsultationer.
Extractive Violence on Indigenous Country

ISBN 9789176016572

Soft cover

126 pages

Published 2017

Language eng

Price from SEK 350